Skip to main content.

Obchodní podmínky

1. Základní podmínky

1.1

Tyto všeobecné smluvní podmínky („všeobecné podmínky“) platí tehdy, pokud jako spotřebitel („zákazník“) vytvoříte objednávku prostřednictvím webových stránek www.posterstore.cz a všech souvisejících stránek (dále jen „webové stránky“). Tato dohoda se uzavírá mezi Vámi a společností Desenio AB ("Poster Store"), adresa obchodníka Maria Bangata 4A, 118 63, Stockholm, Švédsko. Švédský reg. pod číslem 556763-0693 ("Desenio AB"). Podrobné kontaktní informace a další informace o Poster Store jsou uvedeny na webových stránkách. Všeobecné podmínky platí pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.

1.2

Zákazník může udělat objednávku prostřednictvím webových stránek, pokud je starší 18 let. V souladu se švédskými zákony společnost Poster Store nepřijímá žádné nákupy na úvěr od osob mladších 18 let. Společnost Poster Store si vyhrazuje právo objednávku zákazníka odmítnout nebo provést změny (např. pokud zákazník poskytne nesprávné osobní údaje a/nebo má záznam o nesplácení dluhů).

1.3

Společnost Poster Store nenese žádnou zodpovědnost v případě, že zboží je vyprodané, ani za typografické a obrazové chyby na webových stránkách - např. chyby v popisu produktu nebo technických specifikacích, nepřesné ceny a úpravy cen (například změněné ceny od dodavatelů nebo změny měn) nebo nesprávné informace o tom, zda je zboží na skladě. Společnost Poster Store je oprávněna takové chyby opravit a informace změnit nebo aktualizovat všechny související informace. V případě, že u produktu objednaného zákazníkem byla uvedena nepřesná cena, společnost Poster Store o tom zákazníka neprodleně okamžitě informuje a počká na souhlas zákazníka se změnou ceny před dokončení objednávky v obchodě Poster Store. Všechny obrázky na webových stránkách budou považovány výhradně za ilustrace. Tyto ilustrace nezaručují, že reprezentují přesný vzhled, funkci nebo původ výrobku. Společnost Poster Store neodpovídá za žádné informace třetích stran uvedené na jejich webových stránkách.

1.4

Webové stránky a veškerý jejich obsah jsou vlastnictvím společnosti Poster Store nebo jejích poskytovatelů licencí. Všechny informace jsou chráněny právními předpisy týkajícími se duševního vlastnictví a marketingovými předpisy. To znamená, že názvy zboží, názvy společností, obrázky a grafika, design, ochranné známky, uspořádání a informace o zboží, službách ani jiný obsah se nesmí kopírovat ani používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Poster Store.

2. Objednávky a smlouvy

2.1

Aby bylo možné provést objednávku pomocí webových stránek, musí zákazník přijmout Všeobecné podmínky. Vyjádřením souhlasu se všeobecnými podmínkami se zákazník zavazuje dodržovat všechny všeobecné podmínky v plném rozsahu a také stvrzuje, že si přečetl informace o osobních údajích a souborech cookies a také souhlasí s jejich používáním v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Poster Store uvedenými zde.

2.2

V okamžiku, kdy společnost Poster Store potvrdí objednávku od zákazníka a zákazník od společnosti Poster Store dostane potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu, je uzavřena kupní smlouva. Společnost Poster Store zákazníkovi doporučuje, aby si potvrzení objednávky uložil pro případný budoucí kontakt se zákaznickým servisem společnosti Poster Store ohledně objednávky. Zákazník má právo zrušit svou objednávku zrušit až do okamžiku, kdy je objednávka potvrzena ze strany společnosti Poster Store. Pokud je objednávka zrušena, společnost Poster Store vám vrátí veškeré platby, které zákazník nebo společnost, která vydala jeho platební nebo kreditní kartu, v souvislosti s objednávkou učinili.

2.3

Poster Store je společnost B2C, která prostřednictvím internetového obchodu prodává zboží soukromým osobám. Společnost Poster Store může poskytnout potvrzení o platbě za veškeré zakoupené zboží, včetně daně z přidané hodnoty a údajů o zákazníkovi, které byly uvedeny při zadání zboží a kontaktů v Pokladně. 

3. Informace o zákaznících

3.1

Když zákazník zadá objednávku, bude požádán o poskytnutí některých osobních údajů. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté informace jsou správné a úplné, a odpovídá za případné chyby v těchto poskytnutých informacích. Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Poster Store jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Poster Store, které tvoří nedílnou součást těchto všeobecných podmínek.

4. Platby, poplatky a ceny

4.1

Pro objednávky učiněné na webových stránkách platí ceny uvedené na těchto stránkách. Všechny ceny jsou uváděny v českých korunách a nezahrnují poplatky za platbu a dopravu. Tyto poplatky jsou uvedeny samostatně. V zemích EU je v ceně produktu 21% DPH. V zemích mimo EU není zahrnuta DPH.

4.2

Zákazník může za nákup zaplatit jakýmkoliv způsobem, který je uveden na webových stránkách. Společnost Poster Store je oprávněna účtovat zákazníkovi platbu již v souvislosti s objednávkou. Společnost Poster Store si vyhrazuje právo nenabízet vždy všechny způsoby platby, případně některý způsob platby změnit, pokud způsob platby, který si zákazník zvolil, v okamžiku realizace objednávky nefunguje. To platí pro jakýkoliv důvod během procesování objednávky. Omezení dostupných platebních metod jsou uvedena na webových stránkách.

5. Speciální nabídky

5.1

Společnost Poster Store může čas od času na svých webových stránkách poskytovat speciální nabídky, jejichž podmínky mohou být příznivější než podmínky uvedené v těchto všeobecných podmínkách, například se mohou týkat platby nebo prodloužení lhůty na uplatnění práva na odstoupení. Tyto podmínky platí po dobu trvání speciální nabídky a pro konkrétní zboží, které v souvislosti s těmito nabídkami společnost Poster Store určí. Společnost Poster Store si vyhrazuje právo tyto speciální nabídky kdykoli vzít zpět. Po skončení nebo stažení speciální nabídky budou platit tyto všeobecné podmínky bez jakýchkoliv změn. Veškeré nabídky týkající se konkrétního zboží na webových stránkách jsou platné pouze po dobu omezenou a do vyprodání tohoto zboží.

6. Dodání a doprava

6.1

Produkty, které jsou na skladě, jsou obvykle dodávány do počtu pracovních dnů uvedených na webových stránkách. Pokud není dohodnuto jinak (např. v souvislosti s rezervací zboží, které není na skladě), bude dodání provedeno nejpozději do 30 pracovních dnů poté, co společnost Poster Store písemně potvrdí objednávku prostřednictvím e-mailu. Jakékoliv další informace o dodání zboží společnosti Poster Store a podmínkách dodání jsou uvedeny zde. Pokud zásilku neobdržíte ve lhůtě stanovené na našich webových stránkách tj. do 5 pracovních dnů, zkontrolujte prosím, jestli jsou údaje uvedené při zadávání objednávky správné. Pokud jste poskytli správné informace, kontaktujte náš zákaznický servis do 30 pracovních dnů od zadání objednávky a my vám rádi pomůžeme.

6.2

Očekávaná doba dodání je uvedena v dokumentu o potvrzení objednávky a na webových stránkách s informací o dopravě. Pokud není výslovně dohodnuto jinak a pokud se dodávka zpozdí o více než 30 pracovních dnů a není to vinou zákazníka, máte nárok na zrušení nákupu.

6.3

Pokud je třeba vyzvednout jakýkoli balíček na konkrétním místě dodání, vyzvedne si ho zákazník ve lhůtě uvedené v oznámení. Zákazník si balíček obvykle vyzvedne osobně s platnou identifikací a číslem objednávky. Zákazník obdrží oznámení o dodání s uvedením času a místa, kde je třeba balíček vyzvednout nebo přijmout. Oznámení lze zaslat e-mailem, poštou, a pokud zákazník uvedl číslo mobilního telefonu, také telefonicky nebo prostřednictvím SMS. Pokud si zákazník zásilku nevyzvedne, je společnost Poster Store oprávněna účtovat zákazníkovi poplatek ve výši 400 CZK.

7. Právo na odstoupení

7.1

Při nákupu zboží na webových stránkách má zákazník 14denní lhůtu na odstoupení od smlouvy. To znamená, že zákazník má právo jakýkoliv nákup zrušit zasláním příslušného oznámení společnosti Poster Store do 14 dnů od okamžiku, kdy zákazník nebo jeho zástupce objednané zboží obdržel (lhůta na odstoupení od smlouvy).

7.2

Přijetím všeobecných podmínek zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo na odstoupení není platné pro žádný digitální obsah dodávaný jinak než na hmotném nosiči.

7.3

Při objednání zboží, na které se právo na odstoupení nevztahuje, obdrží zákazník jasné informace. Pokud je výrobek zapečetěn a zákazník si přeje využít svého práva na odstoupení, nesmí porušit pečeť. Proto pokud zákazník pečeť poruší, právo na odstoupení zaniká. Pečeť zahrnuje také jakoukoli technickou pečeť (např. Výrobní sériové číslo).

7.4

Přeje-li si zákazník od nákupu odstoupit, zašle před uplynutím lhůty na odstoupení jasné sdělení společnosti Poster Store prostřednictvím e-mailu. Tato zpráva musí být popsána zde. V tomto sdělení zákazník uvede své jméno, adresu a další relevantní informace, například číslo objednávky, číslo faktury a název zboží. Národní radou pro spotřebitelskou politiku nebo jakýmkoliv jiným ekvivalentním úřadem v příslušné zemi

7.5

Pokud zákazník využije své právo na odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit náklady za dopravu zpět a odpovídá za stav výrobku po jeho obdržení a během dopravy zpět. Zboží musí být vráceno do 14 dnů ode dne, kdy společnost Poster Store obdržela oznámení o odstoupení. Zboží musí být zasláno dobře zabalené, v dobrém stavu a v původní krabici a/nebo obalu. Veškeré vrácené zboží musí být zasláno do společnosti Poster Store v souladu se způsoby a pokyny uvedenými na webových stránkách. V závislosti na místě doručení mohou být zákazníkům účtovány dodatečné poplatky, aby bylo možné jim balík doručit. Mezi tyto poplatky např. patří celní a daňové poplatky, DPH/místní daně atd. Za výše uvedené poplatky odpovídá výhradně zákazník/kupující, a to i v případě nuceného vrácení, t.j. před dodáním balíku zákazníkovi. Pokud budete v tomto ohledu potřebovat více informací, kontaktujte prosím neprodleně náš tým zákaznické podpory.

7.6

Pokud zákazník využije svého práva a odstoupí od nákupu, společnost Poster Store vrátí částku, kterou zákazník za zboží zaplatil, a to včetně nákladů na dopravu. Na veškeré další náklady na dopravu vzniklé tím, že si zákazník vybral jiný druh dopravy, než je standardní dodání nabízené společností Poster Store, se povinnost vrácení nevztahuje. Při vrácení části objednávky náklady na dopravu vráceny nebudou. Společnost Poster Store je oprávněna odečíst od částky, která má být vrácena, částku odpovídající snížení hodnoty výrobku oproti jeho původní hodnotě, pokud je toto snížení hodnoty způsobeno tím, že zákazník s výrobkem manipuloval ve větším rozsahu, než je pro určení jeho funkcí nebo vlastností nezbytné. Pokud zákazník využije svého práva na odstoupení od smlouvy, Poster Store vrátí částku, kterou zákazník zaplatil za zboží včetně nákladů na dopravu. Pokud dojde k dodatečným nákladům na dopravu v důsledku toho, že si zákazník vybere jiný způsob dopravy, než je standardní doprava/doručení nabízené společností Poster Store, po vrácení kompletní objednávky bude vrácen pouze standardní/běžný poplatek za dopravu. Pokud zákazník vrátí jen část objednávky, nebudou náklady na dopravu vráceny.

7.7

Společnost Poster Store vrátí částku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od data, kdy společnost Poster Store obdržela oznámení o odstoupení zákazníka od smlouvy. Uhrazení platby však může společnost Poster Store odložit po dobu, do kdy obdrží zboží, nebo kdy zákazník poskytne důkaz o vrácení zboží - například prostřednictvím potvrzení o dodávce/dodací list. Vrácení platby zákazníkovi bude provedeno způsobem, který si zákazník zvolí, pokud není dohodnuto jinak nebo pokud k takovému způsobu platby není vznesena námitka.

8. Záruka a reklamace

8.1

Na některé zboží společnosti Poster Store se může vztahovat záruka. Informace o záruční době a zvláštních záručních podmínkách jednotlivého zboží jsou uvedeny na webových stránkách nebo v těchto všeobecných podmínkách. Záruka na zboží se vztahuje pouze na původní výrobní vady, a nikoli tedy na vady vzniklé v důsledku individuálních změn funkce a vzhledu zboží, například přetvoření, aktualizace nebo jiné konfigurace výrobku. Potvrzení objednávky zákazníka představuje záruční list.

8.2

Na výrobky, které jsou vadné podle platných právních předpisů na ochranu spotřebitele, se vztahuje právo na reklamaci. V případě, že si zákazník přeje uplatnit právo na reklamaci jakéhokoli objednaného zboží, by měl společnost Poster Store kontaktovat co nejdříve po zjištění závady prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách.

8.3

U všech schválených reklamací hradí společnost Poster Store náklady na přepravu vráceného výrobku.

8.4

Jakmile je zboží, na který je reklamace podána, vrácen a reklamace je schválena, společnost Poster Store vrátí zákazníkovi platbu v souladu s platnými právními předpisy na ochranu spotřebitele. Společnost Poster Store se snaží tyto platby uhradit do 30 dnů od přijetí reklamace zákazníkem. Je možné, že v závislosti na charakteru zboží se platba může zpozdit. Společnost Poster Store si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv reklamaci, pokud se v souladu s platnými právními předpisy na ochranu spotřebitele ukáže, že výrobek není vadný. Při vyřizování reklamací společnost Poster Store postupuje v souladu s pokyny Národní rady pro stížnosti spotřebitelů nebo odpovídajícího úřadu v jiných zemích.

9. Odkazy

Společnost Poster Store může poskytovat odkazy na jiné webové stránky, na které společnost Poster Store nemá vliv, a webové stránky, na které společnost Poster Store nemá vliv, mohou poskytovat odkazy na webové stránky společnosti Poster Store. Přestože se společnost Poster Store snaží o to, aby poskytovala odkazy pouze na webové stránky, které se řídí podobnými ustanoveními na ochranu osobních údajů jako jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Poster Store, neodpovídá společnost Poster Store za ochranu nebo důvěrnost informací nebo osobních údajů, které zákazník poskytuje na jiných webových stránkách. Zákazník by měl být opatrný a číst si ustanovení na ochranu osobních údajů platná na příslušných webových stránkách.

10. Vyšší moc

Společnost Poster Store neodpovídá za zpoždění způsobené okolnostmi, na které společnost Poster Store nemá vliv, například všeobecný pracovní spor, válečný konflikt, požár, zásah blesku, teroristické útoky, změna vládních nařízení, technické problémy, závady v elektrických/ telekomunikačních/počítačových komunikačních sítích nebo jiných komunikačních sítích a závady nebo zpoždění služeb subdodavatelů v důsledku výše uvedených okolností. Tyto okolnosti budou mít za následek osvobození od povinnosti náhrady škody a jiných opatření. Dojde-li k takové situaci, společnost Poster Store informuje náležitě zákazníka jak na začátku, tak při skončení této situace. Bude-li tato situace trvat déle než dva měsíce, má zákazník i společnost Poster Store právo s okamžitou účinností od nákupu odstoupit.

11. Změny všeobecných podmínek

Společnost Poster Store si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli změnit. Veškeré změny těchto všeobecných podmínek budou zveřejněny na webových stránkách. Tyto změny vstoupí v platnost v okamžiku, kdy zákazník vyjádří souhlas se všeobecnými podmínkami a to v souvislosti s novým nákupem nebo při prohlížení webových stránek, popřípadě 30 dní poté, co společnost Poster Store zákazníka o provedených změnách informovala. Společnost Poster Store ale doporučuje, aby zákazník webové stránky pravidelně sledoval a měl tak přehled o všech změnách všeobecných podmínek.

12. Oddělitelnost ustanovení

Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy považováno za neplatné nebo nevymahatelné jakýmkoli příslušným soudem, orgánem nebo rozhodčím soudem, zbytek tohoto ustanovení a všechna ostatní ustanovení zůstanou v platnosti a budou vymahatelná v plně možném rozsahu povoleném platnými zákony. Veškerá ustanovení, která budou shledána jako neplatná nebo nevymahatelná, budou nahrazena příslušnými právními pokyny a doporučeními

13. Rozhodné právo a řešení sporů

Veškeré spory budou řešeny především dohodou po projednání se zákaznickým servisem společnosti Poster Store. V případě jakéhokoli sporu se společnost Poster Store řídí rozhodnutími Švédské národní rady pro stížnosti spotřebitelů nebo příslušného úřadu v jiných zemích.

 

Tyto podmínky byly ustanoveny společností Poster Store dne 14. 02. 2022.