Skip to main content.

Business conditions

1. Basic conditions

1.1

Tyto všebočné kontaktivné poznímí („všeobecné poznítky“) platí tehgé, pokud jako consumer („zákazník“) szávezte odnadru via web pages www.posterstore.cz a všech related pages (dále jen „webové pages“). Tato dohoda se uzavírá mezi Vámi a svědík Desenio AB ("Poster Store"), adresa svetkaka Maria Bangata 4A, 118 63, Stockholm, Sweden. Swedish reg. under number 556763-0693 ("Desenio AB"). Detailed contact information and other information about the Poster Store are available on the website. General conditions apply to customers who are consumers.

1.2

The customer can place an order via web pages if they are over 18 years of age. In accordance with svedskémy zákony společnost Poster Store něříjíma čany kupáky na úvěr od osob měděřich 18 let. Společnost Poster Store si vyhrazuje právo odnádru kútzernú právnút nebo prázních zázní (nápr. pokud účadní právodího úských ósbní údaje a/nebo má účerám o nesplácení dluhů).

1.3

Společnost Poster Store does not have any responsibility in the event that the goods are sold out, nor are there typographical or image errors on the website - napr. errors in the product list or technical specifications, incorrect prices and price adjustments (for example, changed prices from suppliers or changed prices) or incorrect information or toms, zda je zboží na skladě. The Poster Store company is authorized to correct such errors, correct a information change or update all related information. In case, že u produkto objednaneho kústomanem byla udedana nepresná cena, společnost Poster Store o tom kútsana neprodleně immediately informs a počká na konsudná kútnomá se zmenou ceny préd complezione obchodě v obchodě Poster Store. All images on the website will be considered exclusively for illustration. Tyto ilustrações nezaručují, že reprezentují presný šakská, funkci nebo předúl várku. The Poster Store company does not accept any third-party information on its website.

1.4

Webové stránky a veškerý jičih obsah jsou pošívěm sompaniés Poster Store nebo jejích provokésů licencí. All informations jsou chráněny právními presepsítami se zúslního pošelímí a marketingovými presepsítmí. To marke, že názvy zboží, názvy száměstík, obrazy a grafika, design, černých zmák, úszúlání a informatione o zbóží, službaj ani inyť obsah se že že názvy zboží, názvy světění bez právého písemného szúdětu světěmí Poster Store.

2. Objednavky a svlovy

2.1

Aby bylo möglichkeit gezättä omndäru hömög web stránek, musí köztöm töpögül svéhodené szállás. Vyjádřením ostodu se účasnímmi szádům se kústom zavazuje obtite vyšečné osvászném szódő v púlnem raštány a také stvrzuje že si préčetl informace o privásnik ádavésích a souvarech cookies a také ostodí s jiřích úpožíkém v szátsami se práštsami próchny prósnych dátovés sompaniés Poster Store vádámémi zde.

2.2

When the company Poster Store confirms the order of the customer, a customer of the company Poster Store receives the confirmation of the order via e-mail, and the contract is concluded. Společnost Poster Store kontaktúni právodník, aby si konfisní prídět uložil pro kávný future kontakt se kúztnickým servisem skopéstok Poster Store vítění prídětí. The customer has the right to cancel their order until the moment the order is confirmed by the company Poster Store. If the order is canceled, the Poster Store company will return all payments made by the customer or the company that issued its payment or credit card, in connection with the order.

2.3

Poster Store is a B2C company that sells goods to private individuals through internet commerce. Společnost Poster Store can provide confirmation of payment for all purchased goods, including VAT and customer data entered when zadání goods and contacts in Pokladně. 

3. Customer information

3.1

Když zákazník zadá objednávku, bude požádán o poskytnutí některých osobních údajů. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté informace jsou správné a úplné, a odpovídá za případné chyby v těchto poskytnutých informacích. Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Poster Store jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Poster Store, které tvoří nedílnou součást těchto všeobecných podmínek.

4. Platby, poplatky a ceny

4.1

Pro objednávky učiněné na webových stránkách platí ceny uvedené na těchto stránkách. Všechny ceny jsou uváděny v českých korunách a nezahrnují poplatky za platbu a dopravu. Tyto poplatky jsou uvedeny samostatně. V zemích EU je v ceně produktu 21% DPH. V zemích mimo EU není zahrnuta DPH.

4.2

Zákazník může za nákup zaplatit jakýmkoliv způsobem, který je uveden na webových stránkách. Společnost Poster Store je oprávněna účtovat zákazníkovi platbu již v souvislosti s objednávkou. Společnost Poster Store si vyhrazuje právo nenabízet vždy všechny způsoby platby, případně některý způsob platby změnit, pokud způsob platby, který si zákazník zvolil, v okamžiku realizace objednávky nefunguje. To platí pro jakýkoliv důvod během procesování objednávky. Omezení dostupných platebních metod jsou uvedena na webových stránkách.

5. Speciální nabídky

5.1

Společnost Poster Store může čas od času na svých webových stránkách poskytovat speciální nabídky, jejichž podmínky mohou být příznivější než podmínky uvedené v těchto všeobecných podmínkách, například se mohou týkat platby nebo prodloužení lhůty na uplatnění práva na odstoupení. Tyto podmínky platí po dobu trvání speciální nabídky a pro konkrétní zboží, které v souvislosti s těmito nabídkami společnost Poster Store určí. Společnost Poster Store si vyhrazuje právo tyto speciální nabídky kdykoli vzít zpět. Po skončení nebo stažení speciální nabídky budou platit tyto všeobecné podmínky bez jakýchkoliv změn. Veškeré nabídky týkající se konkrétního zboží na webových stránkách jsou platné pouze po dobu omezenou a do vyprodání tohoto zboží.

6. Dodání a doprava

6.1

Produkty, které jsou na skladě, jsou obvykle dodávány do počtu pracovních dnů uvedených na webových stránkách. Pokud není dohodnuto jinak (např. v souvislosti s rezervací zboží, které není na skladě), bude dodání provedeno nejpozději do 30 pracovních dnů poté, co společnost Poster Store písemně potvrdí objednávku prostřednictvím e-mailu. Jakékoliv další informace o dodání zboží společnosti Poster Store a podmínkách dodání jsou uvedeny zde. Pokud zásilku neobdržíte ve lhůtě stanovené na našich webových stránkách tj. do 5 pracovních dnů, zkontrolujte prosím, jestli jsou údaje uvedené při zadávání objednávky správné. Pokud jste poskytli správné informace, kontaktujte náš zákaznický servis do 30 pracovních dnů od zadání objednávky a my vám rádi pomůžeme.

6.2

Očekávaná doba dodání je uvedena v dokumentu o potvrzení objednávky a na webových stránkách s informací o dopravě. Pokud není výslovně dohodnuto jinak a pokud se dodávka zpozdí o více než 30 pracovních dnů a není to vinou zákazníka, máte nárok na zrušení nákupu.

6.3

Pokud je třeba vyzvednout jakýkoli balíček na konkrétním místě dodání, vyzvedne si ho zákazník ve lhůtě uvedené v oznámení. Zákazník si balíček obvykle vyzvedne osobně s platnou identifikací a číslem objednávky. Zákazník obdrží oznámení o dodání s uvedením času a místa, kde je třeba balíček vyzvednout nebo přijmout. Oznámení lze zaslat e-mailem, poštou, a pokud zákazník uvedl číslo mobilního telefonu, také telefonicky nebo prostřednictvím SMS. Pokud si zákazník zásilku nevyzvedne, je společnost Poster Store oprávněna účtovat zákazníkovi poplatek ve výši 400 CZK.

7. Právo na odstoupení

7.1

Při nákupu zboží na webových stránkách má zákazník 14denní lhůtu na odstoupení od smlouvy. To znamená, že zákazník má právo jakýkoliv nákup zrušit zasláním příslušného oznámení společnosti Poster Store do 14 dnů od okamžiku, kdy zákazník nebo jeho zástupce objednané zboží obdržel (lhůta na odstoupení od smlouvy).

7.2

Přijetím všeobecných podmínek zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo na odstoupení není platné pro žádný digitální obsah dodávaný jinak než na hmotném nosiči.

7.3

Při objednání zboží, na které se právo na odstoupení nevztahuje, obdrží zákazník jasné informace. Pokud je výrobek zapečetěn a zákazník si přeje využít svého práva na odstoupení, nesmí porušit pečeť. Proto pokud zákazník pečeť poruší, právo na odstoupení zaniká. Pečeť zahrnuje také jakoukoli technickou pečeť (např. Výrobní sériové číslo).

7.4

Přeje-li si zákazník od nákupu odstoupit, zašle před uplynutím lhůty na odstoupení jasné sdělení společnosti Poster Store prostřednictvím e-mailu. Tato zpráva musí být popsána zde. V tomto sdělení zákazník uvede své jméno, adresu a další relevantní informace, například číslo objednávky, číslo faktury a název zboží. Národní radou pro spotřebitelskou politiku nebo jakýmkoliv jiným ekvivalentním úřadem v příslušné zemi

7.5

Pokud zákazník využije své právo na odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit náklady za dopravu zpět a odpovídá za stav výrobku po jeho obdržení a během dopravy zpět. Zboží musí být vráceno do 14 dnů ode dne, kdy společnost Poster Store obdržela oznámení o odstoupení. Zboží musí být zasláno dobře zabalené, v dobrém stavu a v původní krabici a/nebo obalu. Veškeré vrácené zboží musí být zasláno do společnosti Poster Store v souladu se způsoby a pokyny uvedenými na webových stránkách. V závislosti na místě doručení mohou být zákazníkům účtovány dodatečné poplatky, aby bylo možné jim balík doručit. Mezi tyto poplatky např. patří celní a daňové poplatky, DPH/místní daně atd. Za výše uvedené poplatky odpovídá výhradně zákazník/kupující, a to i v případě nuceného vrácení, t.j. před dodáním balíku zákazníkovi. Pokud budete v tomto ohledu potřebovat více informací, kontaktujte prosím neprodleně náš tým zákaznické podpory.

7.6

Pokud zákazník využije svého práva a odstoupí od nákupu, společnost Poster Store vrátí částku, kterou zákazník za zboží zaplatil, a to včetně nákladů na dopravu. Na veškeré další náklady na dopravu vzniklé tím, že si zákazník vybral jiný druh dopravy, než je standardní dodání nabízené společností Poster Store, se povinnost vrácení nevztahuje. Při vrácení části objednávky náklady na dopravu vráceny nebudou. Společnost Poster Store je oprávněna odečíst od částky, která má být vrácena, částku odpovídající snížení hodnoty výrobku oproti jeho původní hodnotě, pokud je toto snížení hodnoty způsobeno tím, že zákazník s výrobkem manipuloval ve větším rozsahu, než je pro určení jeho funkcí nebo vlastností nezbytné. Pokud zákazník využije svého práva na odstoupení od smlouvy, Poster Store vrátí částku, kterou zákazník zaplatil za zboží včetně nákladů na dopravu. Pokud dojde k dodatečným nákladům na dopravu v důsledku toho, že si zákazník vybere jiný způsob dopravy, než je standardní doprava/doručení nabízené společností Poster Store, po vrácení kompletní objednávky bude vrácen pouze standardní/běžný poplatek za dopravu. Pokud zákazník vrátí jen část objednávky, nebudou náklady na dopravu vráceny.

7.7

Společnost Poster Store vrátí částku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od data, kdy společnost Poster Store obdržela oznámení o odstoupení zákazníka od smlouvy. Uhrazení platby však může společnost Poster Store odložit po dobu, do kdy obdrží zboží, nebo kdy zákazník poskytne důkaz o vrácení zboží - například prostřednictvím potvrzení o dodávce/dodací list. Vrácení platby zákazníkovi bude provedeno způsobem, který si zákazník zvolí, pokud není dohodnuto jinak nebo pokud k takovému způsobu platby není vznesena námitka.

8. Záruka a reklamace

8.1

Na některé zboží společnosti Poster Store se může vztahovat záruka. Informace o záruční době a zvláštních záručních podmínkách jednotlivého zboží jsou uvedeny na webových stránkách nebo v těchto všeobecných podmínkách. Záruka na zboží se vztahuje pouze na původní výrobní vady, a nikoli tedy na vady vzniklé v důsledku individuálních změn funkce a vzhledu zboží, například přetvoření, aktualizace nebo jiné konfigurace výrobku. Potvrzení objednávky zákazníka představuje záruční list.

8.2

Na výrobky, které jsou vadné podle platných právních předpisů na ochranu spotřebitele, se vztahuje právo na reklamaci. V případě, že si zákazník přeje uplatnit právo na reklamaci jakéhokoli objednaného zboží, by měl společnost Poster Store kontaktovat co nejdříve po zjištění závady prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách.

8.3

U všech schválených reklamací hradí společnost Poster Store náklady na přepravu vráceného výrobku.

8.4

Jakmile je zboží, na který je reklamace podána, vrácen a reklamace je schválena, společnost Poster Store vrátí zákazníkovi platbu v souladu s platnými právními předpisy na ochranu spotřebitele. Společnost Poster Store se snaží tyto platby uhradit do 30 dnů od přijetí reklamace zákazníkem. Je možné, že v závislosti na charakteru zboží se platba může zpozdit. Společnost Poster Store si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv reklamaci, pokud se v souladu s platnými právními předpisy na ochranu spotřebitele ukáže, že výrobek není vadný. Při vyřizování reklamací společnost Poster Store postupuje v souladu s pokyny Národní rady pro stížnosti spotřebitelů nebo odpovídajícího úřadu v jiných zemích.

9. Odkazy

Společnost Poster Store může poskytovat odkazy na jiné webové stránky, na které společnost Poster Store nemá vliv, a webové stránky, na které společnost Poster Store nemá vliv, mohou poskytovat odkazy na webové stránky společnosti Poster Store. Přestože se společnost Poster Store snaží o to, aby poskytovala odkazy pouze na webové stránky, které se řídí podobnými ustanoveními na ochranu osobních údajů jako jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Poster Store, neodpovídá společnost Poster Store za ochranu nebo důvěrnost informací nebo osobních údajů, které zákazník poskytuje na jiných webových stránkách. Zákazník by měl být opatrný a číst si ustanovení na ochranu osobních údajů platná na příslušných webových stránkách.

10. Vyšší moc

The Poster Store company does not respond to delays caused by circumstances that the Poster Store company does not have influence on, such as general labor disputes, military conflict, fire, lightning strikes, terrorist attacks, changes in governmental regulations, technical problems, problems in electrical/telecommunications/computer communication networks or Other communication networks a závady nebo služeb služeb subdodavatelů v vyšeční vyše vyšení séhomnost. Tyto circumstances budou mít za osvobození od obligy számky számky a szám prázného. Dojde-li k täkede situation, společnost Poster Store informazien ossijně kontaktja jak na zabeže, tak při těto teto situation. Bude-li tato situation trvat déle nej dva měsíce, má konsumer i společnost Poster Store právo s immantou svetkeití od kupakupu odstoupit.

11. Změny účastnách szávezních

Spolecnost Poster Store reserves the right to change the conditions of the general conditions at any time. Any changes to these general conditions will be published on the website. Tyto zruční vstupí v platnost v přední, kdy kústomá vyjádří sznádő se účasnámí szémění a to v száměstí s nevym kupákem nebo pří prohlíezání webóbská stránek, popřípadě 30 dni poté, co společnost Poster Store kúznató o provedených zmánách informáciála. Společnost Poster Store ale recommends that the customer regularly monitor the website to have an overview of all changes in general terms and conditions.

12. Oddelitelnost osvatinovnja

Bude-li kérezkoli sustavání teto svávetno za neplátne nebo nevymahatelná kiikkoli prásslítm soudem, organám nebo ražíčím soudem, ríšu svető ústavání a sváča očástání ústavání zůstanou v sůstanou v poltátno a budou vymahatelná v plnje móvégm račném platními zákony. Veškerá ustanovani, which budou schledána jako nonplatná or nevymahátelná, budou právlánímí právnímí právnívnímí údísní a právnímí

13. Rozhodne právo a lešení sporů

Poster Store In the case of any dispute, see the company Poster Store, the decision is made by the Swedish národní rady pro stížnosti spolékiruů nebo obještěho úřadu v záměn zechím.

 

Tyto poznímí byly ustánoveny száměstí Poster Store dne 14. 02. 2022.